Informasjon


Sætrelia hyttefelt ligger i reguleringsområde F1 i reguleringsplanen for Fjellsæterområdet i Sykkylven. Området dette gjelder er ca. 65 DA, og består av 27 selveiertomter med størrelser fra ca. 700 til ca. 1500 kvadratmeter. Feltet er opparbeidet med veier og parkeringsareal i henhold til utarbeidet detaljplan for området.

​Det har i samarbeid med Sykkylven Energi blitt montert egen 400-volt strømforsyning for området, som er lagt frem til tomtegrensene/felles koblingsskap i henhold til utarbeidet VA-plan. Kostnadene for dette er inkludert i prisen for teknisk anlegg, og det påløper derfor ingen tilkoblingsavgift. Det vil kun påløpe kostnader ved fremføring av kabler til hytte, samt arbeid med dette fra fordelingsskap.

Det er etablert egen vannforsyning for området, via boring, som er lagt frem til tomtegrensene i henhold til VA-plan. Driftskostnader for dette fremover inkl. strøm, vannprøver og service vil være ca. kr. 500,- pr. hytte.

Det blir lagt til rette for fiberutbygging, med tilførsel for fiber frem til tomtegrensene, samt et teknisk rom for distribusjon i forbindelse med ny trafo i hyttefeltet. Her vi det tilkomme en tilknytningskostnad for router og montering i hytte. Prisen på dette vil være +/- kr. 3000,- i tillegg til månedsabonnement til leverandøren som vil variere etter hvilke netthastigheter den enkelte ønsker.

Det er også lagt avløpsledning for fremtidig bruk frem til tomtegrensene i henhold til VA-plan. 

Felles renseanlegg er montert for feltet.

Når feltet er ferdig utbygd, er det lagt opp til overføring av VA-anlegg til en fremtidig hytteforening.
 

Sykkylven kommune arbeider med planene for et kommunalt vann- og avløpssystem for Fjellsæter/Nysæter-området (ca. 900 hytter), i eget VAR-område. Hvilken løsning som blir valgt er pr. dags dato ikke avklart. Når dette er på plass vil hytter i hele området måtte knytte seg til dette, mot en tilknytningsavgift og et årlig gebyr.

Pr. dags dato har Sykkylven kommune tvungen renovasjon i området, i tillegg til tvungen tømming av mini-renseanlegg og tette tanker. Dette har i 2016 følgende satser:

Årlig tømming av mini-renseanlegg           kr. 3273,-

Renovasjon                                                      kr. 1775,-

Sykkylven kommune har innført utbyggingsavtale for Fjellsætra, som innebærer at det i forbindelse med byggesøknader må innbetales et beløp på kr 50.000.- som skal gå til blant annet utbygging av veier, turløyper, og andre fasiliteter for området.

Dette er en ordning som har blitt innført i flere av hyttekommunene rundt om i landet, deriblant Stranda og Bjorli.